Paketlösningar

Georiskpaketet

Denna paketlösning, som kan variera i omfattning, har utformats för att ge en helhetsbild över sannolikhet för och konsekvenser vid naturolyckor och geoproblem.

 

Exempel på innehåll:

 • Fält- och GIS-inventering av problem (skredrisk, radon, sättningar, erosion),
 • arkivstudier,
 • beräkningar, modellering och analys och
 • rapportering.

Markmiljöpaketet

Den flexibla uppbyggnaden från Georiskpaketet återfinns även här.

 

Exempel på innehåll:

 • Inventering av miljöfarliga verksamheter,
 • provtagning i aktuella områden,
 • analyser av jord och vatten och
 • kartproduktion och rapportering.

 

Kommunpaketet

Kommunen har ett långtgående ansvar i geofrågor. För att möta detta ansvar har en del kommuner egna geologer eller geotekniker anställda. Statens geotekniska institut kan också ge visst stöd, särskilt i planprocessen. Detta paket är tänkt att komplettera dagens arbete i kommunerna och är anpassningsbart efter rådande behov men följer oftast mallen nedan. Tidsplanen för att genomföra paketet är 2 månader för mindre och medelstora kommuner. Efter denna tid lämnas material över. Kontinuerligt sker kunskapsbildande hos kommunens personal som senare kan komma invånarna till godo. Efter projektets slut kan Geobyrån erbjuda geologisk support.

 • Genomgång av behov av geologisk expertis i kommunen,
 • arbete med kommunens ansvarsområden (naturolyckor, klimatanpassning, vattenresurser, förorenad mark och andra angelägna frågor),
 • sammanställning av material till statsbidragsansökningar (förorenad mark etc.),
 • geologisk support,
 • utbildningsdagar i geofrågor med fokus på den aktuella kommunen och
 • slutrapportering.

Geobyrån

Hjalmar Brantingsgatan 7c

417 06 Göteborg

 

Telefon: 0735-00 10 88

E-post: martin@geobyran.se

 

Nyheter

 

2015-01-01:

Martin kommer från och med årsskiftet arbeta på ÅFs geoavdelning. Geobyrån läggs på grund av detta på is.

 

2014-10-15: Undersökningarna i Skogaryd fortsätter med hydrogeologiskt och geologiskt fältarbete. Läs mer.

 

 

2014-08-10: Geobyrån undersöker markförhållanden vid Skogaryds fältforskningsstation mellan Vänersborg och Uddevalla. Läs mer.